o nas

Kobiety Filmu skupiają reprezentantki wszelkich zawodów sektora audiowizualnego w Polsce. Stowarzyszenie powstało w 2020 roku jako następstwo ruchu Kobiet Filmu. Stowarzyszenie jest miejscem otwarty dlatego zapraszamy do współpracy i czynnego uczestnictwa!

nasz cel to
budowa silnej
i zróżnicowanej
społeczności
filmowej!

do czego dążymy?

1.

Do stworzenia równych warunków dostępu do zawodu oraz rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn w przemysłach audiowizualnych.

2.

Do zapewnienia równych wynagrodzeń za tę samą pracę i równego dostępu do źródeł finansowania projektów filmowych.

3.

Do działania na rzecz równego statusu płci, wszechstronnej edukacji kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.

4.

Do podejmowania działań służących ochronie praw kobiet, równouprawnienia, szacunku i tolerancji.

5.

 Przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania.

6.

Do upowszechnienia problemów społecznych i kulturowych kobiet filmu, a także propagowania zdobytej wiedzy i doświadczeń.

Stowarzyszenie

jak działamy?

Organizujemy wydarzenia związane z przemysłem audiowizualnym i zawodami kreatywnymi, bierzemy udział w konferencjach, festiwalach, warsztatach, sympozjach, których tematyka zgodna jest z naszymi priorytetami. Prowadzimy działalność edukacyjną, opiniotwórczą, naukową, badawczą, organizacyjną.

Współpracujemy z organizacjami o podobnych celach, krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi. Współpracujemy z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i zawodowymi, ośrodkami edukacyjnymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, partiami politycznymi.

Wspieramy osoby fizyczne i prawne w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Pomagamy kobietom, które doświadczyły zjawiska dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania.

Zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz równości, antydyskryminacji i dobrych praktyk w przemyśle audiowizualnym!

nasze wydarzenia

Zdjęcia ze spotkań, konferencji oraz paneli dyskusyjnych organizowanych prze KF. 

osoby

Imię nazwisko

uczestniczka

Imię Nazwisko

członkini

Imię Nazwisko

kobieta filmu

Imię Nazwisko

kobieta filmu