Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk Branży Filmowej

Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk Branży Filmowej

Kodeks ma wyznaczać standardy pracy i przeciwdziałać łamaniu zasad etyki, które mają miejsce w edukacji artystycznej, instytucjach kultury, przemyśle audiowizualnym i zawodach kreatywnych. Jego celem jest podniesienie świadomości zjawiska dyskryminacji, wzbogacenie polityki równościowej i szerzenie dobrych wzorców w branży.

Zakończyły się prace nad Kodeksem Etyki i Dobrych Praktyk odnoszącym się do branży filmowej. Zajmował się nimi zespół pod redakcją Joanna Bielak. Kodeks powstał z inicjatywy Kobiet Filmu – grupy kilku tysięcy osób reprezentujących wszystkie zawody filmowe i telewizyjne.

Jak podkreślają Kobiety Filmu, zróżnicowanie współpracowników pod względem wieku, płci, kompetencji i umiejętności, które składają się na bogactwo ich doświadczenia zawodowego, stanowi nieocenione źródło wiedzy, ubogaca intelektualnie, merytorycznie i wpływa na innowacyjność.

– Najważniejszym celem Kobiet Filmu od chwili powstania jest budowanie świadomości polskiej branży filmowej na temat cywilizacyjnej konieczności równouprawnienia płci i przeciwdziałanie dyskryminacji filmowczyń oraz wszystkich, którzy padli jej ofiarą podczas pracy w kinematografii – mówi Renata Czarnkowska-Listoś, inicjatorka Kobiet Filmu. – Mimo że, dzięki wsparciu organizacji środowiskowych, wiele udało się w tych kwestiach zrobić, to niestety nadal otrzymujemy niepokojąco dużo sygnałów od przedstawicielek różnych specjalizacji filmowych i studentek szkół artystycznych o naruszających ich godność zachowaniach przedstawicieli instytucji, zarządzających produkcją, jak również wykładowców szkół wyższych. Niezgoda i protest skutkują najczęściej wykluczeniem, stygmatyzacją, a także utratą dostępu do pracy. Molestowanie, dyskryminacja, mobbing i wykluczenie usprawiedliwiane są bezpodstawnie specyfiką pracy w filmie. Takie sytuacje częściej są udziałem kobiet, ale dotyczą również mężczyzn, dlatego zaproponowane przez nas rozwiązania są adresowane do wszystkich przedstawicieli branży i organizacji skupiających filmowców.

Co istotne i nowe, zasady te obowiązywać mają nie tylko pracodawców zatrudniających w oparciu o umowę o pracę, ale i inne formy umów cywilnoprawnych, także na etapie rekrutacji. Dotyczy to też relacji między uczelnią, a studentami. Autorki odnoszą się tu do obowiązującego prawa pracy i kodeksu karnego. Kodeks ma zobowiązywać do przestrzegania etycznych zasad nie tylko pracodawców, ale i osoby przez nich zatrudnione, które wyrażą gotowość dbania o instytucję i współpracowników oraz zapobieganie sytuacji, w których interes prywatny przewyższa dobro publiczne. Dlatego Kodeks ma charakter deklaracji obu stron do przestrzegania zawartych w nim zasad.

– Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk Branży Filmowej przygotowany został przez zespól składający się z filmowczyń, psycholożek, specjalistek HR. Inspiracją dla nas były rozwiązania wprowadzone ze znakomitym skutkiem w innych krajach UE. Oddajemy go w ręce liderów, zarządzających oraz pracowników, którym podobnie jak nam zależy na uszanowaniu praw ludzkich i pracowniczych wszystkich grup i środowisk związanych z branżą filmową – dodaje Renata Czarnkowska-Listoś. – Jesteśmy przekonane, że wprowadzenie ich w życie uświadomi zarządzającym polską kinematografią niedopuszczalność zachowań dyskryminacyjnych i dzięki konsekwentnemu napiętnowaniu, pozwoli na ich ostatecznie wykluczenie, z drugiej strony wzmocni świadomość własnych praw oraz zachęci do odważnego domagania się ich respektowania przez osoby zatrudnione w przemyśle filmowym, które padły ofiarą wszelkiego rodzaju poniżenia w związku z wykonywanym zawodem.

Kodeks w wersji ogólnej znajduje się w zakładce Projekty.
Kobiety Filmu > Projekty

“Kodeks Etyki Dobrych Praktyk Branży Filmowej” – dostępny w sekcji Projekty.