OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KOBIETY FILMU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KOBIETY FILMU

Drogie i Szanowne Kobiety Filmu!

Zgodnie z art. 19 statutu zarząd stowarzyszenia Kobiety Filmu zawiadamia, że zwołuje walne zebranie członków stowarzyszenia na dzień 8 września 2021 w godz. od 16.00 do 18.00, w Sali Kinowej Zachęta Narodowej Galerii Sztuki przy placu Małachowskiego 3 w Warszawie (wejście od ul. Burschego).

Przypominamy, że w walnym zebraniu z prawem głosu mogą wziąć udział jedynie członkowie stowarzyszenia. Zgodnie z § 9 ust.1 statutu stowarzyszenia Kobiety Filmu członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek i po zweryfikowaniu kryteriów określonych w §8 ust.2 statutu. Zarząd w składzie: Renata Czarnkowska-Listoś – prezeska, Beata Chmiel i Irena Strzałkowska dokonuje przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia na podstawie uchwały. 

Informujemy, że po rejestracji w KRS pod nr 874356 założycielki stowarzyszenia są jedynymi członkami zwyczajnymi aż do czasu przyjęcia nowych członkiń. Więc o udzielenie rekomendacji można wystąpić do założycielek lub do czasu walnego zgromadzenia 8 września 2021 do innych przedstawicielek zawodów filmowych publicznie działających na rzecz praw kobiet i innych celów statutowych stowarzyszenia.

Podpisany skan deklaracji zamieszczonej na stronie https://kobietyfilmu.pl/wp-content/uploads/2021/07/deklaracja-czlonkowska_kobiety-filmu.pdf prosimy o przesyłanie pod tytułem „Deklaracja członkowska” pod adresem: info@kobietyfilmu.pl do 7 września 2021. Oryginał deklaracji prosimy o przedłożenie do listy obecności walnego zgromadzenia. Deklarację będzie można też złożyć osobiście wraz dowodem potwierdzenia wpłaty przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z Uchwałą nr 3 walnego zgromadzenia z 17 czerwca 2021 składka roczna płatna raz w roku przelewem bankowym na konto stowarzyszenia wynosi 50 zł. Jest to wpłata minimalna, jeśli ktoś chciałby i sobie życzy może dobrowolnie wpłacić jej wielokrotność lub inną kwotę z przeznaczeniem na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Założycielkami stowarzyszenia Kobiety Filmu są: Anna Banaszak-Urbaniak, Beata Chmiel, Renata Czarnkowska-Listoś, Izabela Kiszka-Hoflik, Maria Krauss, Joanna Kos-Krauze, Irena Strzałkowska.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KOBIETY FILMU

 1. Otwarcie walnego zebrania przez prezeskę stowarzyszenia
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów komisji skrutacyjnej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącej walnego zgromadzenia oraz sekretarza-protokolantki zgromadzenia
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad zebrań
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w roku 2021
 7. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielanie absolutorium zarządowi
 8. Omówienie działań związanych z wdrażaniem Kodeksu Etyki i Dobrych Praktyk w branży filmowej
 9. Przedstawienie informacji w sprawie przygotowań do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 10. Wybory władz stowarzyszenia: zarządu i komisji rewizyjnej
 11. Zgłaszanie projektów uchwał i dyskusja
 12. Głosowanie nad podjęciem uchwał
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie walnego zebrania

udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin